Zarządzenie Nr 0151-138/05

Zarządzenie Nr 0151-138/05
Burmistrza Szubina
z dnia 3 listopada 2005 roku

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na wycenę nieruchomości na terenie gminy Szubin.

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177 ), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić w dniu 24 listopada 2005 roku o godz. 9:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szubinie przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości na terenie gminy Szubin, po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.
2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 24 listopada 2005 roku o godz. 9:00, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Miejskiego w Szubinie.
3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 20,-zł netto.
4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100 %

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:
1) Edward PASTERSKI - Zastępca Burmistrza - Przewodniczący Komisji
2) Małgorzata KWAST - Inspektor UM w Szubinie - Sekretarz Komisji
3) Bernadeta GRUNT - Inspektor UM w Szubinie - Sekretarz Komisji
4) Ewa SZALIŃSKA - Młodszy Referent UM w Szubinie - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej w brzmieniu jak niżej:
1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
1. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz komisji.
2. W zakresie przygotowania postępowania komisja przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia zamówienia.
3. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.
4. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (3 listopada 2005)
Opublikował: Michał Moniak (16 listopada 2005, 08:36:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:18:49)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527