Zarządzenie Nr 0151-131/05

Zarządzenie Nr 0151-131/05
Burmistrza Szubina
z dnia 20 października 2005 roku

w sprawie odwołania Pana Zdzisława Pilarskiego ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, ul. Kochanowskiego 1.

Na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z art. 20a ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1271 oraz z 2004r. Nr 25, poz. 219) oraz § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847), zarządzam, co następuje:

§ 1. Odwołać Pana Zdzisława Pilarskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie ul. Kochanowskiego 1, powołanej do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r. oraz na dzień 23 października 2005r., w związku z nie wypełnianiem ciążących na nim obowiązków członka komisji.

§ 2. O dokonanym odwołaniu, o którym mowa w § 1 powiadomić pełnomocnika Komitetu Wyborczego, który dokonał zgłoszenia Pana Zdzisława Pilarskiego do przedmiotowej Obwodowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Szubin.Uzasadnienie

Pismem DBD-6103-2/05 z dnia 19 października 2005r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Bydgoszczy wystąpiła do Burmistrza Szubina o podjęcie rozstrzygnięcia w trybie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847) odnośnie odwołania Zdzisława Pilarskiego ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie ul. Kochanowskiego 1, albowiem w/w na stronie 3-ej Gazety Regionalnej Powiat nr 42, z dnia 19 października 2005r. zawierającej list otwarty do mieszkańców datowany w Nakle n/Not. 13 października 2005r., sygnował swoim imieniem i nazwiskiem ten list popierający kandydaturę Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta RP.
Należy zważyć, że w świetle zapisu art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) członkowie komisji wyborczych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i jednocześnie ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni.
Z powyższego wynika iż każdy członek Komisji wyborczej w tym również i członek Obwodowej Komisji Wyborczej zobowiązani są do zachowania obiektywizmu, bezstronności i apolityczności, gdyż staje się z chwilą powołania do komisji wyborczej osobami publicznymi. Działanie tych osób bez wątpienia mają wpływ i odzwierciedlenie w sferze publicznej.
Pan Zdzisław Pilarski jako osoba publiczna wchodząca w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie ul. Kochanowskiego 1, powinien także powstrzymać się od jakichkolwiek działań mających charakter polityczny, w tym również powstrzymać się z publicznym popieraniem któregokolwiek z kandydatów na Prezydenta RP.
Poprzez sygnowanie wspomnianego wyżej listy otwartego do mieszkańców Pan Zdzisław Pilarski w sposób publiczny naruszył zasadę bezstronności i apolityczności opowiadając się za jednym z kandydatów na urząd Prezydenta RP.
Takim działaniem naruszył jako członek Obwodowej Komisji Wyborczej ciążące na nim obowiązki wyrażone w art. 19 ust 4, w związku z art. 13 pkt 1 i 2, 76b ust. 2 i 77 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), a tym samym wyczerpane zostały znamiona określone w § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847) do odwołania Pana Zdzisława Pilarskiego z członka Obwodowej komisji Wyborczej nr 4 z siedzibą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie ul. Kochanowskiego 1.
Nie ma też wątpliwości iż podpis sygnowany przez w/w na wspomnianym liście otwartym jest autentycznym podpisem Pana Zdzisława Pilarskiego, albowiem w dniu 20 października 2005r. o godz. 10:30 złożył oświadczenie potwierdzające ten fakt.
Podjęcie niniejszego zarządzenia stało się konieczne i uzasadnione.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (20 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (28 października 2005, 10:52:38)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:31:34)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1749