Zarządzenie Nr 0151-130/05

Zarządzenie Nr 0151-130/05
Burmistrza Szubina
z dnia 18 października 2005 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Szubin, położonych w miejscowości Godzimierz, gmina Szubin.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 28 i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w Godzimierzu, gmina Szubin oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 44/3 o powierzchni 0,24.00 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie aktualnie prowadzi księgę wieczystą KW 19006.

§ 2. Sprzedać w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w Godzimierzu, gmina Szubin oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 44/6 o powierzchni 0,23.00 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie aktualnie prowadzi księgę wieczystą KW 19006.

§ 3. W oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, ceny wywoławcze dla nieruchomości opisanej w § 1 tego zarządzenia ustalam następująco:
- do pierwszego przetargu na kwotę 11.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
- do drugiego przetargu na kwotę 9.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

§ 4. W oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, ceny wywoławcze dla nieruchomości opisanej w § 2 tego zarządzenia ustalam następująco:
- do pierwszego przetargu na kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
- do drugiego przetargu na kwotę 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

§ 5. Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, sprzedać nieruchomości stanowiące przedmiot niniejszego zarządzenia w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 6. Do przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych opisanych w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia zarówno w pierwszym jak i drugim przetargu ustalam:
- wadium w wysokości 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych)
- postąpienie w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych)

§ 7. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Małgorzata Kwast - przewodnicząca
2. Bernadeta Grunt - członek
3. August Rymer - członek
4. Ewa Szalińska - członek

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-130/05
Burmistrza Szubina
z dnia 18 października 2005r.

WYKAZ
o przeznaczeniu do sprzedaży

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)


Burmistrz Szubina

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży niżej opisanych nieruchomości gruntowych, położonych w Godzimierzu, gmina Szubin.

Lp. Numer działki Powierzchnia Księga wieczysta Cena wywoławcza
1. 44/3 0,24.00 ha 19006 11.000 zł
2. 44/6 0,23.00 ha 19006 10.000 zł

Dla terenu działek nr 44/3 i 44/6 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szubin działki nr 44/3 i 44/6 leżą na terenie z wiodącą funkcją leśnictwa, rekreacji i obsługi turystyki, ochrona konserwatorska "B".
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Sprzedaż nastąpi w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, którego termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu, po uprzednim sześciotygodniowym okresie wywieszenia niniejszego wykazu.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (18 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (28 października 2005, 10:04:54)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:32:51)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1672