Zarządzenie Nr 0151-127/05

Zarządzenie Nr 0151-127/05
Burmistrza Szubina
z dnia 6 października 2005 roku

o sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Szubinie w ramach odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ust. 1, w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz ..................... zam. ...................., nieruchomości położone w Szubinie, oznaczone geodezyjnie jako działki nr nr 282/4 i 282/5 o łącznej powierzchni 0,22.04 ha, księga wieczysta KW 20618.
Przeniesienie własności opisanych nieruchomości następuje w ramach odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Szubin, tj. za działkę numer 239/8 o powierzchni 0,25.62 ha położoną w Zamościu gmina Szubin.

§ 2. Szczegółowe warunki dotyczące przeniesienia własności nieruchomości opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia zostały ustalone przez strony w stosownym porozumieniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (38kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (6 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (14 października 2005, 13:12:15)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:33:39)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1576