Zarządzenie Nr 0151-125/05

Zarządzenie Nr 0151-125/05
Burmistrza Szubina
z dnia 6 października 2005 roku

o ogłoszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokale mieszkalne, znajdujące się w budynku, położonym w Kołaczkowie przy ul. Szkolnej 8, gmina Szubin, na działce numer 256/5 o powierzchni 0,08.38 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 25499 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz przesłana osobom, którym stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-125/05
Burmistrza Szubina
z dnia 6 października 2005r.

WYKAZ

Nieruchomości położonej w Kołaczkowie gmina Szubin, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 256/5 o powierzchni 0,0838 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 25499, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

Lp. numer
lokalu
Pow. użytkowa
lokalu
mieszkalnego
(m²)
Pow. użytków
pomieszczeń
przynależnych
(m²)
Cena- wartość
szacunkowa (zł)
Udział
ułamkowy
1. 1 110,73 37,19 35.005.00 zł 14792/28180
2. 2 110,01 23,87 32.436.00 zł 13388/28180

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcom opisanych wyżej lokali mieszkalnych.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


wz. Burmistrza
Edward Pasterski
Zastępca Burmistrza

pobierz zarządzenie (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Szubina Edward Pasterski (6 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (10 października 2005, 12:15:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:34:07)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1577