Zarządzenie Nr 0151-124/05


Zarządzenie Nr 0151-124/05
Burmistrza Szubina
z dnia 6 października 2005 roku

o zamianie nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie - mieście, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1535/1 o powierzchni 0,03.78 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 14950 - na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Pani .................... zam. w Szubinie przy ul. 3 Maja, położoną w Szubinie, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 1534/1 o powierzchni 0,00.83 ha, objętą księgą wieczystą KW 11976.

§ 2. W wyniku dokonanej zamiany, o której mowa w § 1, grunt oznaczony geodezyjnie jako działka numer 1535/1 o powierzchni 0,03.78 ha stanie się własnością Pani ...................., a do działki numer 1534/1 o powierzchni 0,00.83 ha prawo własności nabędzie Gmina Szubin.

§ 3. Zgodnie z operatami szacunkowymi sporządzonymi przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości stanowiących przedmiot zamiany ustala się w sposób następujący:
- działka numer 1535/1 - 5.849,00 zł
(słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100)
- działka numer 1534/1 - 1.248,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem złotych 00/100)
- różnica w wartościach brutto - 4.601,00 zł.

§ 4. 1. W wyniku zamiany nieruchomości opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia, Pani .................... zobowiązana jest dokonać dopłaty w kwocie 4.601,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset jeden złotych 00/100), która to kwota jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
2. Kwota, o której mowa w pkt 1 tego paragrafu winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie, najpóźniej na siedem dni przed terminem wyznaczonym do sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 5. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponoszą po połowie strony zamiany.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (6 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (10 października 2005, 12:07:28)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (4 sierpnia 2009, 08:34:23)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1706