Zarządzenie Nr 0151-121/05

Zarządzenie Nr 0151-121/05
Burmistrza Szubina
z dnia 4 października 2005 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Słupy gmina Szubin.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się co następuje:

§ 1. Nabyć nieodpłatnie na własność Gminy Szubin od dotychczasowego właściciela tj. Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Słupy gmina Szubin, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 24/82 o powierzchni 0,2288 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 15224.

§ 2. Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia następuje do zasobów Gminy Szubin na cel publiczny.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (4 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (10 października 2005, 12:00:19)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (13 lipca 2009, 09:28:50)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1867