Zarządzenie Nr 0151-100/05

Zarządzenie Nr 0151-100/05
Burmistrza Szubina
z dnia 24 sierpnia 2005 roku

o zamianie nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie - mieście, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 282/7 o powierzchni 0,11.71 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 20618
- na nieruchomości gruntowe stanowiące własność .................... zam. przy ulicy .................... w Turze gmina Szubin, położone w Turze, oznaczone geodezyjnie jako działki: numer 265/3 o powierzchni 0,05.56 ha i numer 265/4 o powierzchni 0,03.46 ha, objęte księgą wieczystą KW 5862.

§ 2. W wyniku dokonanej zamiany, o której mowa w § 1, grunt oznaczony geodezyjnie jako działka numer 282/7 o powierzchni 0,11.71 ha stanie się własnością ...................., a do działek numer 265/3 o powierzchni 0,05.56 ha i numer 265/4 o powierzchni 0,03.46 ha prawo własności nabędzie Gmina Szubin.

§ 3. Zgodnie z operatami szacunkowymi sporządzonymi przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości stanowiących przedmiot zamiany ustala się w sposób następujący:
- działka numer 282/7 - 17.588,- zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych)
- działki nr 265/3 i 265/4 - 9.612,-zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dwanaście złotych).

§ 4. 1. W wyniku zamiany nieruchomości opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia, .................... zobowiązany jest dokonać dopłaty w kwocie 7.976,- zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), która to kwota jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
2. Kwota, o której mowa w pkt 1 tego paragrafu winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie, najpóźniej na siedem dni przed terminem wyznaczonym do sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 5. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego oraz związane z tym opłaty ponosi Gmina Szubin.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (61kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (24 sierpnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (5 września 2005, 12:34:18)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 czerwca 2009, 08:36:45)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1683