Zarządzenie Nr 0151-93/05

Zarządzenie Nr 0151-93/05
Burmistrza Szubina
z dnia 12 sierpnia 2005 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Szubinie, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 1535/2 o powierzchni 0,00.75 ha, księga wieczysta KW 14950, opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, na rzecz właściciela przyległej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1533/2, objęta księgą wieczystą KW 24313 - której zbycie jest niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-93/05
Burmistrza Szubina
z dnia 12 sierpnia 2005r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej w Szubinie przeznaczonej do zbycia, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Położenie Numer działki Pwierzchnia
(ha)
Księga
wieczysta
Cena gruntu
(zł)
Nieruchomość przyległa
Numer
działki
Księga
wieczysta
Szubin 1535/2 0,00.75 14950 1.734,- 1533/2 24313


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (12 sierpnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (18 sierpnia 2005, 09:57:55)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:30:45)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1640