Zarządzenie Nr 0151-90/05

Zarządzenie Nr 0151-90/05
Burmistrza Szubina
z dnia 4 sierpnia 2005 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Turze gmina Szubin, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Turze gmina Szubin, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 357/7 o powierzchni 0,00.87 ha, księga wieczysta KW 24885, opisaną w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, na rzecz właściciela przyległej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 601, objęta księgą wieczystą KW 5738 - której zbycie jest niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-90/05
Burmistrza Szubina
z dnia 4 sierpnia 2005r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej w Turze gmina Szubin przeznaczonej do zbycia, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Położenie Numer
działki
Powierzchnia
(w ha)
Księga
wieczysta
Cena
gruntu
(zł)
Nieruchomość
przyległa
Numer
działki
Księga
wieczysta
TUR 357/7 0,00.87 24885 900,- zł 601 5738


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (70kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (4 sierpnia 2005)
Opublikował: Michał Moniak (9 sierpnia 2005, 09:52:37)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:27:37)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1628