Zarządzenie nr 0151-87/05

Zarządzenie Nr 0151-87/05
Burmistrza Szubina
z dnia 28 lipca 2005 roku

o sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny oznaczony numerem 3 znajdujący się w budynku numer 3B przy ulicy Plac Wolności w Szubinie, opisany w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z udziałem wynoszącym 41/1034 części w częściach wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

§ 2. Oddać na rzecz nabywcy lokalu mieszkalnego w użytkowanie wieczyste na okres 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) lat licząc od dnia sporządzenia aktu notarialnego, grunt obejmujący działkę numer 1658/3 o powierzchni 0,29.45 ha, położoną w Szubinie-mieście, zapisaną w księdze wieczystej KW 3209 - w 41/1034 jej części.

§ 3. Szczegółowe warunki dotyczące sprzedaży lokalu opisanego w § 2 tego zarządzenia zostaną określone w podpisanym przez strony protokole uzgodnień.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-87/05
Burmistrza Szubina
z dnia 28 lipca 2005r.

WYKAZ

lokalu mieszkalnego Nr 3 znajdującego się w budynku numer 3B przy ulicy Plac Wolności w Szubinie, położonym na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 1658/3 o powierzchni 0,29.45 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 3209, który przeznacza się do sprzedaży na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Lp. Numer
Lokalu
Powierzchnia
użytkowa lokalu mieszkalnego
(m²)
Pow. użytkowa pomieszczeń przynależnych (m²) Cena - wartość szacunkowa nieruchomości lokalowej (zł)
1. 3 27,36 14,11 4.905,-

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcy opisanego wyżej lokalu mieszkalnego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (28 lipca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (4 sierpnia 2005, 08:20:16)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:25:31)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1525