Zarządzenie Nr 0151-85/05

Zarządzenie Nr 0151-85/05
Burmistrza Szubina
z dnia 20 lipca 2005 roku

o zamianie nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie - mieście, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 292/61 o powierzchni 0,12.12 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 20618
- na nieruchomości gruntowe stanowiące własność .................... zam. w .................... przy ul. ...................., położone przy ulicy 21 Stycznia w Szubinie, oznaczone geodezyjnie jako działki: numer 789/1 o powierzchni 0,04.00 ha i numer 789/2 o powierzchni 0,08.89 ha, objęte księgą wieczystą KW 7729.

§ 2. W wyniku dokonanej zamiany, o której mowa w § 1, grunt oznaczony geodezyjnie jako działka numer 292/61 o powierzchni 0,12.12 ha stanie się własnością ...................., a do działek numer 789/1 o powierzchni 0.04.00 ha i numer 789/2 o powierzchni 0,08.89 ha prawo własności nabędzie Gmina Szubin.

§ 3. Zgodnie z operatami szacunkowymi sporządzonymi przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości stanowiących przedmiot zamiany ustala się w sposób następujący:
- działka numer 292/61 - 16.600,- zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych)
- działki nr 789/1 i 789/2 - 15.442,- zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote).

§ 4. 1. W wyniku zamiany nieruchomości opisanych w § 1 niniejszego zarządzenia, .................... zobowiązani są dokonać dopłaty w kwocie 1.158,- zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), która to kwota jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

2. Kwota, o której mowa w pkt 1 tego paragrafu winna być wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie, najpóźniej na siedem dni przed terminem wyznaczonym do sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego.

§ 5. Koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego ponoszą po połowie strony zamiany.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz załącznik (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (20 lipca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (25 lipca 2005, 13:01:54)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:21:13)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1769