Zarządzenie Nr 0151-79/05

Zarządzenie Nr 0151-79/05
Burmistrza Szubina
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie utworzenia systemu stałego dyżuru i punktu kontaktowego na terenie miasta i gminy Szubin.

Na podstawie art. 7 Pkt 14 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, póz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806) oraz § 5 pkt 1 zarządzenia Nr 13/05 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko - pomorskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Wojewodę działaniami związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie województwa - wyznaczam Urząd Miejski w Szubinie, Ul. Kcyńska Nr 12 na miejsce funkcjonowania stałego dyżuru.

§ 2. Dokumentację stałego dyżuru stanowi instrukcja i załączniki od nr 1 do nr 14.

§ 3. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru, zasadami ich pełnienia, zabezpieczenia dyżuru w niezbędne środki łączności, dokumenty oraz środki transportu w zakładzie wymienionym w § 1 zarządzenia czynię;
1) Sekretarza Gminy Szubin.
2) Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 4. Utworzyć w siedzibie Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńska Nowe Osiedle Nr 25 - za zgodą Dyrektora tej Spółki punkt kontaktowy w celu umożliwienia wzajemnego komunikowania się w ramach stałego dyżuru Wojewody z kadrą kierownicza Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 5. Odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie punktu kontaktowego, zasady jego funkcjonowania, w jednostce wymienionej w § 4 zarządzenia - czynię inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Szubinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (57kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (30 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (4 lipca 2005, 11:31:12)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:06:57)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1746