Zarządzenie Nr 0151-78/05

Zarządzenie Nr 0151-78/05
Burmistrza Szubina
z dnia 29 czerwca 2005 roku

o nabyciu na własność Gminy Szubin nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zamość gmina Szubin.

Na podstawie art. 6 pkt 1 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nabyć na własność Gminy Szubin od dotychczasowego właściciela tj. .................... zamieszkałego przy ulicy .................... gmina Szubin, nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Zamość gmina Szubin, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 236/4 o powierzchni 0,04.36 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 11415.

§ 2. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, cenę nabycia nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustala się na kwotę 4.678,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

§ 3. Nabycie nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia następuje na cel publiczny z przeznaczeniem pod drogę.

§ 4. Szczegółowe warunki dotyczące przeniesienia własności nieruchomości zostaną określone przez strony w protokole rokowań.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie

Działka numer 236/4 stanowi własność .................... zamieszkałego przy ulicy .................... gmina Szubin.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Zamość Gm. Szubin, powyższa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem KD 4 - "ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, szerokość jezdni 6 m, z dwóch stron chodniki".
Nabycie opisanej wyżej nieruchomości gruntowej do zasobów Gminy Szubin umożliwi realizację wyżej opisanego planu zagospodarowania.
W powyższym stanie rzeczy nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot niniejszego zarządzenia jest celowe i w pełni uzasadnione.


BURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (29 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (4 lipca 2005, 11:26:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:06:01)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1494