Zarządzenie Nr 0151-76/05

Zarządzenie Nr 0151-76/05
Burmistrza Szubina
z dnia 28 czerwca 2005 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprzedać w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Szubin, opisane w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, ceny wywoławcze do drugiego przetargu ustalić w kwotach określonych w załączniku Nr 2, stanowiącym również integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do przetargów na sprzedaż nieruchomości ustalam:
wadium w wysokości 1.500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla każdej z działek,
postąpienie w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych) dla każdej z działek.

§ 4. Do przeprowadzenia przetargów wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Piotr Kmieć - przewodniczący
2. Małgorzata Kwast - członek
3. Bernadeta Grunt - członek
4. August Rymer - członek
5. Ewa Nadratowska - członek

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-76/05
Burmistrza Szubina
z dnia 28 czerwca 2005r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Numer
działki
Powierzchnia
(ha)
Księga
wieczysta
Przeznaczenie
w planie
Cena
wywoławcza
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 292/50 0.11.05 20618 A 21 M 20.500,- zł
2 292/51 0.11.84 20618 A 21 M 19.500.- zł
3 292/57 0.10.56 20618 A 22 M 15.000,- zł
4 292/58 0.10.45 20618 A 22 M 14.600,- zł
5 292/59 0,10.27 20618 A 22 M 14.500,- zł
6 292/60 0.10.09 20618 A 22 M 14.500,- zł
7 292/65 0.10.54 20618 A 21 M 15.000,- zł
8 292/66 0,09.42 20618 A 21 M 14.000,- zł
9 292/67 0.09.09 20618 A 21 M 13.500,- zł
10 292/68 0,08.77 20618 A 21 M 13.000,- zł

A 21 M, A 22 M - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejZałącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151-76/05
Burmistrza Szubina
z dnia 28 czerwca 2005r.

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Szubinie,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego
przetargu ustnego nieograniczonego

Lp. Numer
działk
i
Powierzchnia
(ha
)
Księga
wieczysta
Przeznaczenie
w planie
Cena
wywoławcza
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 292/50 0.11.05 20618 A 21 M 19.000,- zł
2 292/51 0.11.84 20618 A 21 M 18.000.- zł
3 292/57 0.10.56 20618 A 22 M 13.500,- zł
4 292/58 0.10.45 20618 A 22 M 13.100,- zł
5 292/59 0,10.27 20618 A 22 M 13.000,- zł
6 292/60 0.10.09 20618 A 22 M 13.100,- zł
7 292/65 0.10.54 20618 A 21 M 13.500,- zł
8 292/66 0,09.42 20618 A 21 M 12.500,-zł
9 292/67 0.09.09 20618 A 21 M 12.000,- zł
10 292/68 0,08.77 20618 A 21 M 11.500,- zł

A 21 M, A 22 M - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejBURMISTRZ
Ignacy Pogodziński

pobierz treść zarządzenia (119kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (28 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (29 czerwca 2005, 10:49:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 15:05:13)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1516