Zarządzenie Nr 0151-72/05

Zarządzenie Nr 0151-72/05
Burmistrza Szubina
z dnia 21 czerwca 2005 roku

o przeznaczeniu do sprzedaży lokali użytkowych z równoczesną sprzedażą ułamkowych części gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Sprzedać w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego lokale użytkowe oznaczone numerami 4 i 5 znajdujące się w budynku Nr 26 położonym przy ulicy Bydgoskiej w Turze gmina Szubin, opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ze sprzedażą wyżej opisanych lokali użytkowych związany jest udział w prawie własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 359/3 o powierzchni 0,17.51 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW 23931.
§ 2. W oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, ceny wywoławcze nieruchomości lokalowych do pierwszego przetargu ustalam następująco:
- lokal użytkowy numer 4 - 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
- lokal użytkowy numer 5 - 16.000,- zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, ceny wywoławcze do drugiego przetargu ustalam następująco:
- lokal użytkowy numer 4 - 13.000,- zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100),
- lokal użytkowy numer 5 - 14.000,- zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100).

§ 4. Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, sprzedać nieruchomości lokalowe w drodze rokowań za ceny ustalone w tych rokowaniach, nie niższe niż 40% ich wartości.

§ 5. Do przetargów na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących przedmiot niniejszego zarządzenia ustalam:
- wadium w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych),
- postąpienie w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset złotych).

§ 6. Do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Małgorzata Kwast - przewodnicząca
2. Zbigniew Behnke - członek
3. Bernadeta Grunt - członek
4. Ewa Nadratowska - członek

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-72/05
Burmistrza Szubina
z dnia 21 czerwca 2005r.

Wykaz

lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym przy ulicy Bydgoskiej 26 w Turze gmina Szubin, na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 359/3 o powierzchni 0,17.51 ha, zapisanej w ksiedze wieczystej KW 23931

Lp. Numer
lokalu
Pow. użytkowa
lokalu
użytkowego
(m²)
Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
(m²)
Udział
ułamkowy
Cena wywoławcza
do pierwszego
przetargu (zł)
Cena wywoławcza
do drugiego
przetargu (zł)
1 4 56,44 brak 5644/32120 15.000,- 13.000,-
2 5 51,02 27,22 7824/32120 16.000,- 14.000,-

Na opisane wyżej lokale uzytkowe zosyały wydane przez Starostę Nakielskiego stosowne zaświadczenia, że w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własnoci lokali, stanowią one samodzielne lokale niemieszkalne.


Burmistrz
Ignacy Pogodziński

pobierz treść zarządzenia (106kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (21 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (24 czerwca 2005, 11:31:26)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (12 czerwca 2009, 14:59:09)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1459