Zarządzenie Nr 0151-63/05

Zarządzenie Nr 0151-63/05
Burmistrza Szubina
z dnia 3 czerwca 2005 roku

o ogłoszeniu wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szubin, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokale mieszkalne, znajdujące się w budynku, położonym w Wolwarku 39, gmina Szubin, na działce numer 209/1 o powierzchni 0,34.43 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 24674 wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu, opisane w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz przesłana osobom, którym stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-63/05
Burmistrza Szubina
z dnia 3 czerwca 2005r.

WYKAZ

Nieruchomości położonej w Wolwarku gmina Szubin, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 209/1 o powierzchni 0,34.43 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 24674, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

Lp. Numer
lokalu
Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
(m²)
Pow. użytkowa
pomieszczeń
przynależnych
(m²)
Cena -wartość
szacunkowa
Udział
ułamkowy
1 1 78,34 40,43 20.356.00 11877/37472
2 2 30,05 0,84 6.110.00 3089/37472
3 3 66.27 29,43 15.270.00 9570/37472
4 4 58,37 3,09 13.243,00 6146/37472
5 5 50,36 17.54 12.329,00 6790/37472

Stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcom opisanych wyżej lokali mieszkalnych.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny złożyć wniosek z określeniem swoich roszczeń w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


wz. Burmistrza
Edward Pasterski
Zastępca Burmistrza

pobierz treść zarządzenia (92kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Szubina Edward Pasterski (3 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (6 czerwca 2005, 12:07:44)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (17 kwietnia 2009, 07:54:09)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498