Zarządzenie Nr 0151-61/05

Zarządzenie Nr 0151-61/05
Burmistrza Szubina
z dnia 2 czerwca 2005 roku

w sprawie trybu wyrażania zgody na używanie wizerunku herbu i flagi Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz § 4 uchwały Nr XXIII/211/05 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pieczęci urzędowych Gminy Szubin, zarządza się co następuje:

§ 1. Zgodę na użycie herbu lub flagi przez inne podmioty, niż organy Gminy i gminne jednostki organizacyjne, wyraża Burmistrz Szubina na pisemny wniosek zainteresowanego, który powinien zawierać:
1) opis celu, do którego zostanie użyty herb lub flaga,
2) stwierdzenie, czy cel jest komercyjny lub nie przynoszący zysków,
3) określenie sposobu udostępnienia urzędowego wzoru herbu lub flagi.

§ 2. Burmistrz Szubina przed wydaniem zgody może zażądać uzupełnienia wniosku o projekt graficzny przedmiotu, na którym ma być użyty herb lub podanie innych szczegółów, a także uzależnić udostępnienie urzędowego wzoru herbu lub flagi od pokrycia kosztów takiego udostępnienia i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami regulującymi zasady używania herbu lub flagi Gminy Szubin.

§ 3. W przypadku udostępniania wzoru herbu lub flagi dla celów komercyjnych zgoda Burmistrza Szubina jest uzależniona od zapewnienia Gminie Szubin udziału w zyskach.

§ 4. Burmistrz wydaje zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu bądź flagi.

§ 5. Zgoda Burmistrza Szubina może być cofnięta w drodze zarządzenia w przypadku, gdy herb lub flaga będą wykorzystane:
1) w sposób sprzeczny z wnioskiem, o którym mowa w § 1 ust. 1,
2) w sposób naruszający powagę i dobre imię Gminy.


wz. Burmistrza
Edward Pasterski
Zastępca Burmistrza

pobierz treść zarządzenia (45kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Szubina Edward Pasterski (2 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (6 czerwca 2005, 11:05:42)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (17 kwietnia 2009, 07:53:51)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2128