Majątek gminy (na dzień 31.12.2004), dług publiczny, planowane spłaty zobowiazań

Majątek gminy


Majatek gminy - stan na dzień 31.12.2004r.

Nr Wyszczególnienie składników Wartość (w zł)
0 Grunty 5.889.727,26
1 Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do likalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 3.456.681,40
2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11.289.992,43
3 Kotły i maszyny energetyczne 8.305,00
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 563.372,85
6 Urządzenia techniczne 3.502.153,34
7 Środki transportu 1.189.357,60
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 252.965,07
9 Akcje (udziały) 10.787.110,00
Razem 36.949.664,95


Prognozowanie kwoty długu na 2006 rok i lata następne (stan na dzień 29 grudnia 2005r.).

Tytuł dłużny Kwota długu
na dzień
31.12.2005
Prognozowanie kwoty długu według stanu
na koniec roku
2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
KREDYTY długoterminowe
krótkoterminowe
2.226.600
5.848.505 5.106.821 4.365.137 3.623.453 2.881.769
POŻYCZKI długoterminowe
krótkoterminowe
2.188.289 4.187.050 3.132.516 1.995.681 955.441 81.083
WYMAGALNE
ZOBOWIĄZANIA:
-- -- -- -- -- --
a) jednostek budżetowych -- -- -- -- -- --
b) pozostałych jednostek
(zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych,
funduszy)
wynikające z:
-- -- -- -- -- --
- ustaw -- -- -- -- -- --
- innych tytułów -- -- -- -- -- --
w tym:
-- z dostaw towarów i usług
-- -- -- -- -- --
- składek na ubezpieczenia
społeczne i fundusz pracy
-- -- -- -- -- --
OGÓŁEM
KWOTA ZADŁUŻENIA
4.414.889 10.035.555 8.239.337 6.360.818 4.578.894 2.962.852
PROGNOZOWANIE
(PLANOWANE)
DOCHODY BUDŻETOWE
34.930.050 36.136.373 36,6 mln 37,2 mln
38 mln 39 mln
POZIOM ZADŁUŻENIA
JEDNOSTKI (%)
12,64 27,77 22,51 17,10 12,05 7,59


Planowane spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne (stan na dzień 29 grudnia 2005r.).

Tytuł spłaty Planowane spłaty zobowiązań (w zł) na lata
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Wykup papierów
warościowych emitowanych
przez J.S.T.
-- -- -- -- -- --
Spłata rat kredytów:
- długoterminowych
- odsetek

1.026.600
73.922

741.684
260.357

741.684
222.872

741.684
185.944

741.684
152.924

741.684
124.224
Spłaty rat pożyczki:
- długoterminowej
- odsetek

282.048
45.926

1.54.534
125.179

1.136.835
93.227

1.040.242
51.430

874.356
20.486

81.085
1.011
Potencjalne kwoty spłat
z tytułu
udzielonych poręczeń
-- -- -- -- -- --
Razem 1.428.496 2.181.754
2.194.668 2.019.300 1.789.450 948.004
Prognozowane (planowane)
dochody budżetowe
36.136.373 36,6 mln
37,2 mln
38 mln
39 mln
40 mln
Poziom spłat zobowiązań
jednostki (%)
3,95
5,96
5,90 5,31 4,59 2,37

metryczka


Wytworzył: Gabriela Wiśniewska (27 czerwca 2005)
Opublikował: Michał Moniak (27 czerwca 2005, 13:34:43)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (16 stycznia 2006, 13:17:56)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3219