Konkurs na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”

Uwaga:
Burmistrz Szubina uprzejmie informuje, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 8 listopada 2016r.
____________________________________________________________________________

Burmistrz Szubina zaprasza do udziału w konkursie na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie”

Termin  składania wniosków o udział w konkursie: 19 września 2016r. do godz. 10:00

nagroda główna w konkursie: 90.000 zł
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (45kB) word
Załącznik nr 2 - pełnomocnictwo dla uczestnika występującego samodzielnie (26kB) word
Załącznik nr 3 - pełnomocnictwo uczestników wspólnie biorących udział w konkursie (34kB) word
Załącznik nr 4 - wykaz opracowań dokumentacji dotyczących wielobranżowej dokumentacji projektowej (42kB) word
Załącznik nr 5 - karta identyfikacyjna Uczestnika konkursu/Uczestników konkursu (43kB) word
Załącznik nr 6 - oświadczenie Uczestnika konkursu o prawach autorskich (37kB) word
Załącznik nr 7 - pokwitowanie złożenia pracy konkursowej (25kB) word
Załącznik nr 8 - wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji umowy w przypadku zajęcia I miejsca w konkursie (17kB) word
Załącznik nr 9 - wzór umowy (124kB) word
Załącznik nr 10 - Uchwała nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2003 r. (4586kB) pdf
Załącznik nr 11 - mapa (118kB) zip
Załącznik nr 12 - mapa z sugerowaną lokalizacją toalety (698kB) pdf
Załącznik nr 13 - mapa z projektem budowanej drogi (1499kB) pdf
Załącznik nr 14 - Regulamin Sądu Konkursowego (274kB) pdf
_________________________________________________________________________
UWAGA !!!


Do Organizatora konkursu wpłynęły pytania dotyczące Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.
Poniżej zamieszczono ich treść oraz odpowiedzi.

Pytanie:
Czy jako prace referencyjne można uznać również wygrane lub nagrodzone prace konkursowe dotyczące podobnego zakresu i areału (Park, przestrzeń publiczna) ?
Odpowiedź:
Organizator konkursu uzna prace referencyjną wygraną lub nagrodzoną dotyczącą podobnego zakresu tj. przestrzeni publicznej (skwery, place, zieleńce, parki, ogrody) pod warunkiem, że na jej podstawie ten sam Wykonawca wykonał  dokumentacje projektowo-budowlaną terenu objętego konkursem na podstawie nagrodzonej pracy (koncepcji).

Pytanie:
Czy pracą referencyjną może być koncepcja zagospodarowania terenu (80ha) ?
Odpowiedź:
Organizator konkursu informuje, że pracą referencyjną nie może być koncepcja zagospodarowania terenu zamiast wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla terenu przestrzeni publicznej (tj. skwery, place, zieleńce, parki, ogrody).

Pytanie:
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu dot. referencji  w zakresie wykazania się projektowaną powierzchnią przestrzeni publicznej 1,0 ha, proponuje zmniejszenie wymogu do 0,5 ha.
Odpowiedź:
Organizator konkursu wyraża zgodę na zmianę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia  i zmniejsza wymaganie dot. wielkości  terenu objętego wielobranżową dokumentacją projektowo-budowlaną  dla terenu przestrzeni publicznej (tj. skwery, place, zieleńce, parki, ogrody) na nie mniejszą niż 0,5 ha.

Zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Uczestników konkursu.

_______________________________________________________________________________________
Poniżej zamieszczono poprawiony Regulamin konkursu (zmiana w Rozdziale II, ust. 2, punkt 2.1 podpunkt 4).

Regulamin konkursu

________________________________________________________________________________________

Do Organizatora konkursu wpłynęły pytania dotyczące Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie.
Poniżej zamieszczono ich treść oraz odpowiedzi.


Odpowiedzi na pytania. (862kB) pdf
__________________________________________________________________________
Poniżej umieszczono poprawiony Regulamin konkursu (zmiana w rozdziale II ust. 3)

Regulamin konkursu (121kB) wordmetryczka


Wytworzył: Małgorzata Łapaczyńska (7 września 2016)
Opublikował: Małgorzata Łapaczyńska (7 września 2016, 14:35:03)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Łapaczyńska (4 listopada 2016, 13:44:17)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1180