Informacja dla przedsiebiorców korzystających ze środowiska

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), regulującej zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedkładania marszałkowi województwa wykazu zawierającego informacje i dar;e wykorzystywane do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz wnoszenia ww. opłat na kont:o urzędu marszałkowskiego w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:
  1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  3. pobór wód;
  4. składowanie odpadów.
Wykazy należy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Departament Środowiska i Geologii
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń.

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnosić na konto:
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu
60 1020 5011 0000 9602 0119 6195 - Fundusz Ochrony Środowiska
z dopiskiem jakiego rodzaju opłaty oraz jakiego okresu dotyczy przedmiotowa wpłata.

Więcej informacji na temat opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl (w części menu tematyczne: Środowisko).

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (18 grudnia 2007)
Opublikował: Michał Moniak (18 grudnia 2007, 14:32:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2740