Obwieszczenie Burmistrza Szubina z dnia 19.12.2018 r.

 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Szubina
o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin
na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025
oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” oraz informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 w/w ustawy, po opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”  Burmistrz Szubina wystąpił do właściwych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                      w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy           z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.
Wymienione jednostki wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie:
·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 30 listopada 2018 r. nr WOO.410.487.2018.AT, uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu.
·         Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 6 grudnia 2018 r. nr NNZ.9022.1.632.2018 uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Mając na uwadze wymienione uzgodnienia, Burmistrz Szubina, w myśl art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Jednocześnie w oparciu o art. 17, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) Burmistrz Szubina wystąpił do Zarządu Powiatu Nakielskiego o zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Zarząd Powiatu Nakielskiego Uchwałą Nr 2/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie.
Biorąc pod uwagę otrzymane uzgodnienia, Burmistrz Szubina zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu publicznego.
„Program ochrony środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” będzie wyłożony do wglądu od 20 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szubinie.
Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szubinie pod adresem www.bip.szubin.pl natomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Sprawą zajmuje się Pani Katarzyna Banaszek.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 20 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.:
-        w formie pisemnej, kierując je na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie (ul. Kcyńska 12,     89-200 Szubin) z dopiskiem „uwagi POŚ”,
-        ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Sprawą zajmuje się Pani Katarzyna Banaszek,
-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres katarzyna.banaszek@szubin.pl
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Banaszek (19 grudnia 2018)
Opublikował: Katarzyna Banaszek (19 grudnia 2018, 14:53:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 467