Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.) organ wykonawczy gminy – Burmistrz Szubina ma obowiązek opracować program ochrony środowiska, a następnie sporządzić co 2 lata raport z jego realizacji. Burmistrz Szubina wypełniając ustawowy obowiązek realizacji polityki ochrony środowiska sporządził „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” , która została podjęta uchwałą nr XLVI/345/14 Rady Miejskiej w Szubinie w dniu 10 kwietnia 2014 r. W Programie po dokonaniu dogłębnej analizy stanu środowiska na terenie Gminy Szubin wyznaczono główne cele ekologiczne oraz wyznaczono na ich podstawie zadania, które w wyniku realizacji mają służyć polepszeniu jakości życia poprzez poprawę środowiska naturalnego. Następnie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Burmistrz Szubina opracował Raport, z wykonania Programu, który w dniu 18.10.2018 r. został przedstawiony Radzie Miejskiej w Szubinie, a następnie został przekazany do Zarządu Powiatu Nakielskiego. Istotnym celem opracowania Raportu jest weryfikacja stopnia realizacji zadań wskazanych w Programie oraz określenia wpływu wykonanych inwestycji na stan środowiska naturalnego w Gminie Szubin. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.) opracowany Raport podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Raport w postaci załącznika przedstawiamy poniżej.

Raport (2011kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Banaszek (2 listopada 2018)
Opublikował: Katarzyna Banaszek (2 listopada 2018, 11:56:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427