Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 10 czerwca 2016r. Rada Miejska w Szubinie uchwałą nr XXII/272/16 przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Szubin. Opracowanie tego dokumentu jest odzwierciedleniem postulatów zawartych w Założeniach do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. Program ten zakłada rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększanie roli energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Ponadto, pomoże
w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), jak również daje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020.


Możliwość realizacji działań ujętych w planie, uzależniona jest jednakże od pozyskania zewnętrznych funduszy w perspektywie budżetowej 2014-2020. Uchwalenie i przyjęcie do realizacji oraz do Wieloletniego Planu Finansowego inwestycji wynikających z opracowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin" przez Radę Miejską w Szubinie miało bardzo istotne znaczenie dla Gminy Szubin, gdyż otworzyło drogę dla jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, o przyznanie dofinansowania dla inwestycji, takich jak np.; termomodernizacja budynków publicznych i mieszkalnych, montaż instalacji OZE, zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, wymiana oświetlenia wewnętrznego i ulicznego, modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne, modernizacja systemów cieplnych, itp. Analiza Planu wykazała konieczność jego aktualizacji, tj. dopisania innych zadań, które mogą być realizowane w kolejnych latach. Przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, które w najbliższych latach planują przeprowadzić inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii, a nie są one zapisane w uchwalonym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, mogą złożyć propozycje konkretnych zadań do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Na propozycje zapisów nowych zadań czekamy do 26 października 2018r.

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (2 października 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (2 października 2018, 14:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 317