Informacja dla rolników

W związku z wystą­pie­niem na tere­nie Woje­wódz­twa Kujawsko-Pomorskiego w miesiącach od kwietnia do czerwca, klęski suszy, infor­mu­jemy zain­te­re­so­wa­nych rol­ni­ków o moż­li­wo­ści skła­da­nia wnio­sków w celu osza­co­wa­nia strat.
Komi­sja ds. sza­co­wa­nia strat spo­wo­do­wa­nych suszą roz­pocz­nie prace w terminie po 20 lipca 2015 r.
Wnio­ski o osza­co­wa­nie strat należy zło­żyć w Urzę­dzie Miej­skim w Szubinie pokój nr 4 w         ter­mi­nie do dnia 20 lipca 2015 r.
Wnio­ski można ode­brać w Wydziale Ochrony Środo­wi­ska i Rolnictwa, pok. nr 4 lub u sołtysa sołectwa.
 
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska
i Rolnictwa
Iwona Kubiak

wniosek (77kB) word

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (30 czerwca 2015)
Opublikował: Julita Zajączkowska (1 lipca 2015, 11:56:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597