obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływnaia na środowisko

  Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin


OŚiR. 602.4.2013
                                                                                             Szubin, 2014-01-21


                                         OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”


Na podstawie art. 48. ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020.


Burmistrz Szubina w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządził projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.


Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), organ opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.
Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58Ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Burmistrz Szubina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o opinie w sprawie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020. Organy opiniujące po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem uzgodniły możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak WOO.410.406.2013.KB z dnia 8 stycznia 2014 r.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak NNZ.9022.3.420.2013 z dnia 30.12.2013 r.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy przedstawione w załączniku do niniejszego obwieszczenia, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020.


Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie,

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szubin (www.bip.szubin.pl).

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (21 stycznia 2014)
Opublikował: Alicja Hoffmann (24 stycznia 2014, 08:59:13)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (27 sierpnia 2015, 09:01:50)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 902