Ogłoszenia Ochrony Środowiska

Ogłoszenia Ochrony Środowiska

odstąpienie od przeprowadzenia SOOŚ dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Szubina z dnia 10.11.2021 r.(znak OŚiR. 602.2.2021) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z [...]

Ogłoszenie Burmistrza Szubina z dnia 12.10.2021 r. (znak OŚiR.602.2.2021)

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [...]

zawiadomienie w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy dot. budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko zwrócił się z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu na okres 14 dni zawiadomienia wydanego w dniu 8 października 2020 r. (znak DOOŚ [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚiR.6220.39.2020

Szubin, 2020-10-08 OŚiR.6220.39.2020 OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale [...]

Sporządzenie projektu uchwały w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu obwieszczeniem znak ŚG-III.7131.48.2020 z dnia 23 września 2020 r. ogłosiło projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału Województwa [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚiR.6220.6.2020       OBWIESZCZENIE   ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania   Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina z dnia 19.12.2018 r.

  OBWIESZCZENIE Burmistrza Szubina o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny [...]

Raport z Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2016

W oparciu o art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.) organ wykonawczy gminy – Burmistrz Szubina ma obowiązek opracować program ochrony środowiska, a następnie sporządzić co 2 [...]

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 10 czerwca 2016r. Rada Miejska w Szubinie uchwałą nr XXII/272/16 przyjęła do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin jest dokumentem strategicznym, [...]

Obwieszczenie Burmistrza Szubina

OBWIESZCZENIE Burmistrza Szubina o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 [...]

Informacja z udzielonych dotacji na wymianę pieca w roku 2016 i 2017

Uchwałą nr XVI/143/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2015r ustalono zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza atmosferycznego [...]

Program priorytetowy EkoPiec 2018

Informacja dla właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy wykorzystują w całości na własne potrzeby mieszkaniowe budynki mieszkalne jednorodzinne lub lokale mieszkalne. Wojewódzki Fundusz [...]

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO PROGRAMU PRIORYTETOWEGO AZBEST 2018

Informujemy mieszkańców, zarządców jednostek użyteczności publicznej i przedsiębiorców, że mogą składać wnioski na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na [...]

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH NA SWOICH NIERUCHOMOŚCIACH AZBEST

Burmistrz Szubina informuje o obowiązku przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (AZBEST) raz do roku. Osoby posiadające azbest na swoich [...]

Nabór wniosków na azbest 2017

Informujemy mieszkańców, zarządców jednostek użyteczności publicznej i przedsiębiorców, że mogą składać wnioski o sfinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin [...]

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin

Gmina Szubin na mocy umowy z dnia 6 grudnia 2013r. zawartej z Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. przystąpiła do wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin jest [...]

Informacja dla rolników

W związku z wystą­pie­niem na tere­nie Woje­wódz­twa Kujawsko-Pomorskiego w miesiącach od kwietnia do czerwca, klęski suszy, infor­mu­jemy zain­te­re­so­wa­nych rol­ni­ków o moż­li­wo­ści skła­da­nia wnio­sków w celu [...]

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 38, art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z [...]

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy: możliwości składania wniosków w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin na 2015 r. w trybie uchwały nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania [...]

Nabór wniosków na azbest

Informujemy mieszkańców, zarządców jednostek użyteczności publicznej i przedsiębiorców, że mogą składać wnioski o sfinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na [...]

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza Szubina na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANITRANS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 86-005 Białe Błota tel: 52 381-43-92Usługi Agrotechniczne Jan Urbaniak, Kołaczkowo 1, 89-200 Szubin; tel: 52 384-59-44 Usługi Asenizacyjne Piotr Kudliński, [...]

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

  Ustosunkowując się do licznych zapytań, które wpływają do Urzędu Miejskiego w Szubinie, Burmistrz Szubina informuje wszystkich mieszkańców gminy, iż w 2014 r. numery indywidualnych kont przypisanych do nieruchomości oraz formy [...]

Wsparcie finansowe na unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego informuje, o możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla przedsięwzięć polegających na [...]

Nabór wniosków na azbest na 2014r.

  Informujemy mieszkańców, jednostki użyteczności publicznej i przedsiębiorców, że można składać wnioski o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie [...]

Podsumowanie odbioru azbestu w 2013r.

Wzorem lat ubiegłych, w roku 2013 realizowana była na terenie gminy i miasta Szubin usługa demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych i jednostki oświatowej. Gmina Szubin otrzymała [...]

Polowania zbiorowe na terenie gminy Szubin

W odpowiedzi na przekazany do tut. Urzędu w dniu 26 listopada 2013 r. komunikat dotyczący terminów polowań zbiorowych, w imieniu przedstawicieli koła łowieckiego OHZ „SZUBIN”, zawiadamiamy, mając na uwadze bezpieczeństwo [...]

Informacja o wyborze wykonawcy

Informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Szubin, że usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych od 1 lipca 2013r. świadczyć będzie firma Remondis sp. z o.o. z Bydgoszczy, która wygrała w Gminie Szubin przetarg pn.: [...]

Zmiana systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje o zmianie systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z systemu półrocznego na roczny. Powyższa zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska została wprowadzona na [...]

Podsumowanie usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Szubin w 2012r.

W 2012 r. po raz kolejny uruchomiono środki na usuwanie odpadów zawierających azbest z posesji na terenie miasta i gminy Szubin. Odpady zawierające azbest usunięto z 42 posesji, z których zebrano 83,36 tony odpadów. Zadanie dofinansowane [...]

Pomoc w utylizacji azbestu

W związku z szansą pozyskania stosownych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, informujemy o możliwości ubiegania się o uzyskanie pomocy na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, [...]

Bocian – tułacz uratowany

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie pragną poinformować wszystkich mieszkańców gminy Szubin zatroskanych losem bociana przebywającego od sierpnia br. na terenie naszej gminy, iż w dniu 14 grudnia [...]

GMINA SZUBIN LAUREATEM KONKURSU O PUCHAR RECYKLINGU

Złota Statuetka oraz 5 tys. złotych ufundowane przez NFOŚiGW w kategorii ZIELONY KONTAKT – oto nagrody, jakie zdobyła Gmina Szubin w ramach XIII edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Uroczysty finał konkursu, [...]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (10.2012)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje, że w dniu 24 października 2012r. na terenie gminy Szubin odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z [...]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Szubin

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE ORGANIZUJE W DNIACH 17-18 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, KTÓRA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH SOŁECTW: 1. GRZECZNA PANNA – PRZY ŚWIETLICY [...]

„Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę” – Akcja Sprzątania Świata 2012 r.

W dniach 19 i 20 września na terenie naszej Gminy odbędzie się, inicjowana przez Fundację Nasza Ziemia pod hasłem: „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”, Akcja Sprzątania Świata, do której aktywnie włączą się m. in. uczniowie [...]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (09.2012)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje, że w dniach 19 – 20 września 2012r. na terenie gminy Szubin odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw [...]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (marzec 2012)

W marcu 2012r. na terenie miasta i gminy Szubin odbędą się zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Harmonogram zbiórki: Szubin 15-16 marzec Osiedle Spółdzielcze 6 kontenerów 1. ul. Nowa 5, 2. ul. [...]

Zgrab zbierz, zutylizuj – wszystkie liście opadające z Twojego kasztanowca

Zachęcamy mieszkańców gminy do walki z groźnym szkodnikiem kasztanowców szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Motyl ten żerując na unerwieniach liści kasztanowców doprowadza do ich szybszego usychania i opadania. W konsekwencji drzewo choruje, [...]

Konsultacje społeczne - „Harmonogram i program prac związanych ze sporządzaniem aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy ...” oraz „Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej ...”

O G Ł O S Z E N I E Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu INFORMUJE o prowadzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012 r., konsultacjach społecznych [...]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W dniach 31 sierpnia i 1 września 2011r. na terenie miasta i gminy Szubin odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbyć się zbędnego [...]

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 040030 Solniska Szubińskie

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska trwają prace nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH 040030 Solniska Szubińskie. W ramach procedury opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura [...]

Dofinansowanie do azbestu

Osoby, które zamierzają w roku bieżącym wymienić pokrycie dachowe zawierające azbest i chciałyby skorzystać z dofinansowania Gminy Szubin do transportu i utylizacji odpadów azbestowych, proszone są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie [...]

Informacja o jakości wody z jeziora Wąsoskiego

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie informuję, że w dniu 31 maja 2011 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szubinie pobrała do badania 2 próby [...]

Informacja dla przedsiębiorców wytwarzający odpady

Uprzejmie informuję, że 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145), która wprowadziła zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach [...]

Nie pal śmieci w piecach domowych!

W okresie zimowym mieszkańcy wielu osiedli narzekają na smród dymu unoszącego się w powietrzu. Polacy do domowych pieców wrzucają plastikowe butelki, foliowe torby i zwykłe śmieci. To powoduje, że wydziela się mnóstwo zanieczyszczeń. [...]

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Burmistrz Szubina przypominają przedsiębiorcom o obowiązku składania wykazu o zakresie korzystania ze środowiska i uiszczania należnych opłat. [...]

Podsumowanie akcji wywozu odpadów zawierających azbest

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje, że podsumowano trwającą w dniach 18 maj – 15 listopad 2010 r. akcję wywozu z terenu miasta i gminy Szubin odpadów zawierających azbest z posesji, których [...]

ZBIÓRKA ELEKTROSPRZĘTU W SZUBINIE

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie informuje, że 28 października br. w Szubinie odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Kosze [...]

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

OBWIESZCZENIE KONSULTACJE SPOŁECZNE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2010-2015 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych [...]

Harmonogram podstawienia kontenerów do zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Szubin w lipcu 2010 r.

Miejscowość Miejsce podstawienia Data Zamość Ul. Klonowa 1 lipiec 2010 r. Tur 1. ul. Strażacka, za szkołą 2. przy przystanku autobusowym – ul. Bydgoska 3 2 lipiec 2010 r. Brzózki Koło dębów 2 lipiec [...]

Puszczyk uratowany

W Parku Nakielskim w Szubinie żyją zwierzęta chronione prawem. W dniu 19 maja 2010r. jedna z mieszkanek Szubina przyniosła do Urzędu Miejskiego w Szubinie małą, znalezioną w Parku Nakielskim, pod drzewem sowę - puszczyka, który nie umiał [...]

Informacja dla właścicieli psów oraz innych zwierząt domowych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/291/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szubin utrzymujący psy oraz inne zwierzęta domowe są zobowiązani [...]

Akcja wywozu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin

Informujemy mieszkańców, że w dniach od 1 czerwca do 15 listopada 2010 r. zorganizowana będzie akcja wywozu odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin. W dniu 18 maja br. Burmistrz Szubina podpisał zarządzenia w tej sprawie. [...]

Informacja dla mieszkańców Miasta i Gminy Szubin w sprawie pokryć dachowych zawierających azbest

Informujemy, że ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r. Nr 215, poz. 1664) zostały zlikwidowane gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z tego [...]

Projekt Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Szubin

Projekt Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Szubin W Urzędzie Miejskim w Szubinie został przygotowany projekt Programu ochrony środowiska wraz z Planem Gospodarki odpadami dla Gminy i [...]

Europejski Dzień bez Samochodu

Ministerstwo Środowiska wraz z Urzędem Miejskim w Szubinie zaprasza mieszkańców Gminy i Miasta Szubin do wzięcia udziału w kampanii "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu" w dniach 16-22 września [...]

Zbiórka termometrów rtęciowych

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń pomiarowych zawierających rtęć oraz zgodnie [...]

Badanie jezior

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie informuję, że w dniach od 1 do 6 czerwca 2009 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią przeprowadziła badania wody w Kąpielisku w Wąsoszu. [...]

Dotacja na zieleń dla Gminy Szubin

Informujemy, że Gmina Szubin otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na „Nasadzenia materiałem szkółkarskim na terenie miasta i gminy”. Kwota [...]

Nieodpłatna zbiórka odpadów (folii kiszonkowej)

Uprzejmie informuję, że w związku z trudnościami rolników gminy Szubin w pozbyciu się zużytej folii kiszonkowej Urząd Miejski w Szubinie planuje przeprowadzić nieodpłatną zbiórkę tych odpadów. Mieszkańcy, którzy posiadają zużytą [...]

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli na terenie Gminy i Miasta Szubin pod względem posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych za okres od 1.09.2007 r. do 25.05.2009 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli na terenie Gminy i Miasta Szubin pod względem posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych za okres od 1.09.2007 r. do 25.05.2009 r., dostępne jest do pobrania jako [...]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Rynarzewa

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW RYNARZEWA 18 GRUDNIA 2008 r. (CZWARTEK) W CIĄGU CAŁEGO DNIA podstawiony zostanie kontener na Rynku przy placu zabaw na [...]

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon w Kołaczkowie

URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE ORGANIZUJE ZBIÓRKĘ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ OPON W DWÓCH KONTENERACH DLA MIESZKAŃCÓW KOŁACZKOWA 19 GRUDNIA 2008 r. (PIĄTEK) W CIĄGU CAŁEGO DNIA podstawione zostaną 2 kontenery [...]

Likwidacja dzwonów w Rynarzewie i Małych Rudach

Informuję, że od września b.r. z sołectwa Rynarzewo i Małe Rudy zostaną wycofane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwony. Mieszkańcy tych sołectw otrzymają od firm, z którymi mają podpisane umowy na odbiór odpadów [...]

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

URZĄD MIEJSKI W SZUBINE W DNIU 31 MAJA 2008r. (sobota) ORGANIZUJE W ZALESIU PRZY UL. SPOKOJNEJ w godzinach od 10:00 do 14:00 W ZAMOŚCIU PRZY UL. KLONOWEJ w godzinach od 14:30 do 18:00 ZBIÓRKĘ SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I [...]

MIESZKAŃCY SOŁECTWA ZAMOŚĆ

Informuję, że od czerwca b.r. z Zamościa zostaną wycofane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tzw. dzwony. Mieszkańcy sołectwa otrzymają od firm, z którymi mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych zestawy kolorowych [...]

Informacja dla przedsiebiorców korzystających ze środowiska

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.), regulującej zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, podmioty korzystające ze [...]

Uratowane Jeże

25 września jeden z pracowników Urzędu Miejskiego przyniósł do pracy 2 maleńkie osierocone jeże. Ich mama zginęła pod kołami samochodu, a maleństwa poruszały się w pobliżu. Nasz miłosierny kolega zabrał jeżyki do domu i w kartoniku [...]

Informacja - zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacja - zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego Informujemy mieszkańców, że istnieje możliwość pozbycia się bezpłatnie niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Odpady [...]

metryczka