Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006r


Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006r.

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku
1 2 3
A. DOCHODY 36.828.502,00 29.796.691,28
B. WYDATKI (B1+B2) 42.900.644,00 29.536.982,70
B1. Wydatki bieżące 35.105.906,00 26.329.692,14
B2. Wydatki majątkowe 7.794.738,00 3.207.290,56
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) -6.072.142,00 259.708,58
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 6.072.142,00 1.773.589,67
D1. Przychody ogółem
z tego:
7.380.790,00 2.523.600,67
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
6.446.955,00 1.589.765,67
D 17. inne źródła
w tym: przychody z innych rozliczeń (wolne środki)
933.835,00 933.835,00
D2. Rozchody ogółem
w tym:
1.308.648,00 750.011,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1.308.648,00 750.011,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: 181.480,00 136.110,00

metryczka


Wytworzył: Gabriela Wiśniewska (24 października 2006)
Opublikował: Michał Moniak (10 listopada 2006, 10:42:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836