Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2006r


Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2006r.

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku
1 2 3
A. DOCHODY 36 526 155,00 20 099 898,92
B. WYDATKI (B1+B2) 42 598 297,00 20 699 420,82
B1. Wydatki bieżące 34 803 559,00 18 175 662,84
B2. Wydatki majątkowe 7 794 738,00 2 523 757,98
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) -6 072 142,00 -599 521,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 6 072 142,00 1 966 225,96
D1. Przychody ogółem
z tego:
7 380 790,00 2 411 799,96
D11. kredyty i pożyczki
w tym:
6 929 314,00 1 477 964,96
D 17. inne źródła
w tym: przychody z innych rozliczeń (wolne środki)
451 476,00 933 835,00
D2. Rozchody ogółem
w tym:
1 308 648,00 445 574,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
1 308 648,00 445 574,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: 181 480,00 90 740,00

metryczka


Wytworzył: Gabriela Wiśniewska (31 lipca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (31 października 2006, 12:35:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1851