Świadczenia rodzinne - informacje ogólne

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można go złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.


Wnioski o prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2020/201 można składać od 1 lipca 2020 drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.


Kto otrzyma świadczenie?

Świadczenia rodzinne przysługują osobom uprawnionym jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osobami uprawnionymi są:

1. obywatele polscy;
2. cudzoziemcy:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  •  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadczeniami rodzinnymsą:

1.    Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym:

•    dodatek z tytułu urodzenia dziecka,

•    dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
•    dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

•    dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

•   dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
•    dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

•    dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

2. Świadczenia opiekuńcze :

•    zasiłek pielęgnacyjn,

•    specjalny zasiłek opiekuńczy,

•    świadczenie pielęgnacyjne,

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe).

4. Świadczenie rodzicielskie (tzw. kosiniakowe).


 

Kiedy można składać wnioski ?


Na kolejny okres zasiłkowy wnioski składane są w terminie od 1 sierpnia każdego roku.
Wnioski wysyłane drogą elektroniczną można składać od 1 lipca każdego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypła-ta przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.Co jest brane pod uwagę przy ustalenie dochodu rodziny ?


Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.


Dochody brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych to:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności: alimenty na rzecz dzieci, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia socjalne, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych).

Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Jak załatwić formalności?


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne.  Można to zrobić również przez internet, tj. za pośrednictwem:


- ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”,

 
Należy pamiętać, że na okres zasiłkowy 2019/2020 rokiem bazowym jest rok 2018.


Należy pamiętać, że na okres zasiłkowy 2020/2021 rokiem bazowym będzie rok 2019.

 

Zasiłek dla opiekunów


Od 1 maja 2004 r. Polacy, przemieszczając się w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Umożliwia im to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Instytucją realizującą zadania z tego zakresu w odniesieniu do świadczeń rodzinnych na poziomie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego jest  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w  Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.

Więcej na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na stronie KPUW w Bydgoszczy. przejdź


metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (13 marca 2006)
Opublikował: Michał Moniak (13 marca 2006, 12:31:49)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Domagalska (25 czerwca 2020, 14:18:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18734