Protokół Nr XLVII/10


Protokół Nr XLVII/10 (924kB) pdf z XLVII sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 r.Załącznik Nr 1 (88kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (45kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (91kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 4 (46kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 5 (15kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 6 (340kB) pdf Telegram kondolencyjny od Burmistrza Rainera Prokopa z Bergen.
Załącznik Nr 7 (36kB) pdf Wniosek Burmistrza Szubina w sprawie ujęcia do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szaradowo.
Załącznik Nr 8 (379kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza Szubina z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 11 marca 2010 roku do dnia 14 kwietnia 2010 roku.
Załącznik Nr 9 (173kB) pdf Informacja o wykonanym budżecie Gminy w 2009 roku.
Załącznik Nr 10 (349kB) pdf Uchwała Nr 4/S/2010 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szubina sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok.
Załącznik Nr 11 (133kB) pdf Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok.
Załącznik Nr 12 (139kB) pdf Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubine z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szubina za 2009 rok.
Załącznik Nr 13 (109kB) pdf Uchwała Nr 4/Kr/2010 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina za 2010 rok.
Załącznik Nr 14 Uchwała Nr XLVII/352/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szubin za 2009 rok i udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XLVII/353/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów dzielnicy przemysłowo – usługowej w południowej części miasta Szubina.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XLVII/354/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 rok w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szubin.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XLVII/355/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XLVII/356/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy i Miasta Szubin na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XLVII/357/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku o zmianie w podziale gminy Szubin na stałe obwody głosowania.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XLVII/358/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XLVII/359/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Nakielskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szubin na 2010 rok.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr XLVII/360/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Szaradowo.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (29 kwietnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (5 maja 2010, 13:31:07)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:12:01)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1201