Protokół Nr XXX/09


Protokół Nr XXX/09 (1763kB) pdf z XXX sesji Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku.


Załącznik Nr 1 (126kB) pdf Zawiadomienie o sesji.
Załącznik Nr 2 (43kB) pdf Lista obecności Radnych.
Załącznik Nr 3 (92kB) pdf Lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik Nr 4 (45kB) pdf Lista obecności Sołtysów.
Załącznik Nr 5 (17kB) pdf Lista obecności Przewodniczących Zarządców Osiedli.
Załącznik Nr 6 (281kB) pdf Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej w okresie od 29 grudnia 2008 r. do dnia 4 lutego 2009 r.
Załącznik Nr 7 (1928kB) pdf Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie.
Załącznik Nr 8 (1229kB) pdf Sprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków.
Załącznik Nr 9 (260kB) pdf Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2008 rok.
Załącznik Nr 10 (277kB) pdf Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2008 rok.
Załącznik Nr 11 (144kB) pdf Sprawozdanie Komisji Kultury Sportu Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2008 rok.
Załącznik Nr 12 (136kB) pdf Sprawozdanie Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2008 rok.
Załącznik Nr 13 (164kB) pdf Sprawozdanie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Handlu i Usług Rady Miejskiej w Szubinie z działalności za 2008 rok.
Załącznik Nr 14 (639kB) pdf Sprawozdanie z kontroli doraźnej zleconej Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w Szubinie uchwałą nr XXII/166/08 z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie zbadania umowy dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu zawartej w dniu 2 kwietnia 2001 roku w Szubinie pomiędzy Gminą Szubin, a firmą GMS INVESTMENT POLAND Sp. z o.o oraz skutków jej rozwiązania.
Załącznik Nr 15 Uchwała Nr XXX/217/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIX/203/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok.
Załącznik Nr 16 Uchwała Nr XXX/218/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także opłaty od posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Załącznik Nr 17 Uchwała Nr XXX/219/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Szubin będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Załącznik Nr 18 Uchwała Nr XXX/220/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Szubina.
Załącznik Nr 19 Uchwała Nr XXX/221/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Szubin.
Załącznik Nr 20 Uchwała Nr XXX/222/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu uczestnictwa w projekcie "Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje" podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szubin.
Załącznik Nr 21 Uchwała Nr XXX/223/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Szubin projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty oraz pełnienie przez powiat Tucholski funkcji koordynatora.
Załącznik Nr 22 Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie przy ul. Sportowej, o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 23 Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szubinie przy ul. Sportowej, o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 24 Uchwała Nr XXX/226/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 100.000 zł.
Załącznik Nr 25 Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Mąkoszynie, stanowiącej własność Bogdana Ł., na rzecz Gminy Szubin.
Załącznik Nr 26 Uchwała Nr XXX/228/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przyległego do ulic: Rzemieślniczej, Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej i Przemysłowej we wsi Zamość, gmina Szubin.
Załącznik Nr 27 Uchwała Nr XXX/229/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
Załącznik Nr 28 Uchwała Nr XXX/230/2009 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej - drzewa, na terenie miejscowości Małe Rudy gm. Szubin.
Załącznik Nr 29 (672kB) pdf Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz uchwała Nr XXX/231/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie gminy Szubin.
Załącznik Nr 30 Uchwała Nr XXX/231/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie gminy Szubin.
Załącznik Nr 31 Uchwała Nr XXX/232/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Szubina umowy użyczenia środka trwałego w postaci autobusu 14-osobowego + kierowca, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Załącznik Nr 32 (93kB) pdf Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na interpelację Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Eugeniusza Kłopotka dotyczącą planowanej reorganizacji sądownictwa w Polsce.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Domżała (5 lutego 2009)
Opublikował: Michał Moniak (2 marca 2009, 12:07:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 14:08:42)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1282