Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatek mieszkaniowy
Warunki uprawniające do otrzymania pomocy w formie dodatku mieszkaniowego:

1. legitymowanie się tytułem prawnym do nieruchomości – dodatek przysługuje:
-najemcom oraz podnajemcom mieszkań,
-osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
-właścicielom mieszkań lub domów jednorodzinnych,
-innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
-osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego (jedyny wyjątek), ale oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny;
2. spełnienie kryterium "dochodowego" – dodatek przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie 1454,51 zł), lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie 1038,94 zł).
UWAGA: osoba, która przekroczyła kryterium dochodowe może otrzymać dodatek, ale będzie on pomniejszony o kwotę o jaką przekroczono to kryterium.
Przez gospodarstwo domowe  należy rozumieć osoby stale mieszkające pod jednym dachem (to nie tylko rodzina, ale i osoby niespokrewnione ze sobą np. konkubenci).
Przez dochód należy rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu:
- kosztów ich uzyskania,
- składek na ubezpieczenie emerytalne,
- składek na ubezpieczenie rentowe,
- składek na ubezpieczenie chorobowe.

Dochodem są także wszelkie wpływy stanowiące przysporzenie środków materialnych, które mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na zajmowane mieszkanie.

Do dochodu nie wlicza się:
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
pomocy w zakresie dożywiania,
zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego,
dodatku energetycznego,
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Osoby pełnoletnie nie zatrudnione składają w tej sprawie oświadczenie zakończone klauzulą o treści:"Podane informację zgodne są ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń".

3. spełnienie kryterium "powierzchniowego" – dodatek przysługuje jeżeli powierzchnia użytkowa nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (albo o więcej niż 50% jeżeli udział powierzchni pokoi  i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%)

Dodatku nie przyznaje się najemcom m.in. w przypadku, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury oraz w przypadku zajmowania lokalu mieszkaniowego o powierzchni użytkowej większej niż powierzchnia normatywna określona w ustawie wraz z dopuszczalnym przekroczeniem
do 30% tzn.:
1 osoba - 35 m2 + 30% = 45,5 m2
2 osoby - 40 m2 + 30% = 52,0 m2
3 osoby - 45 m2 + 30% = 58,5 m2
4 osoby - 55 m2 + 30% = 71,5 m2
5 osób - 65 m2 + 30% = 84,5 m2
6 osób - 70 m2 + 30% = 91,0 m2
7 osób - 75 m2 + 30% = 97,5 m2
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć kserokopię ostatniego rachunku (lub aktualnej umowy kompleksowej) za energię elektryczną na dany lokal mieszkaniowy.

Dodatek energetyczny

Jaka osoba może otrzymać dodatek energetyczny?

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

W związku z powyższym, aby móc otrzymać dodatek energetyczny trzeba spełnić jednocześnie trzy warunki:
1) posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy;
2) mieć podpisaną umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej;
3) mieszkać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

O jaką kwotę można się starać?

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego jest zależna od ilości osób, na które składa się dane gospodarstwo domowe.

W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłaszana jest wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,37 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.
Jakie dokumenty złożyć i gdzie?
Dodatek energetyczny jest przyznawany przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wniosek można składać w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydział Świadczeń Rodzinnych, Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych (I piętro, biuro nr 27).
Dodatek wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny może zostać wypłacony do dnia 30 stycznia danego roku.

Wniosek i deklaracja o dodatek mieszkaniowy (83kB) pdf
Wniosek o dodatek energetyczny (101kB) pdf
Zaświadczenie o dochodach (46kB) pdf
Zaświadczenie o płaconym czynszu (35kB) pdf
Klauzula Informacyjna RODO (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Wardęga (8 lipca 2003)
Opublikował: Katarzyna Markowska (8 lipca 2003, 13:40:45)

Ostatnia zmiana: Paulina Jamroży (9 lipca 2020, 08:07:49)
Zmieniono: aktualizacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9360