zawiadomienie o wydanej decyzji


OśiR.6220.41.2020
Szubin, 2022-06-21
 
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. Poz. 1029) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 15.06.2022r. na wniosek Członka Zarządu sp. z o.o. PVE 77, Adnana Qaraqish, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 5/3, 6/6, 21/3, 57/5 obręb geodezyjny Łachowo, gmina Szubin”

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż: zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
Otrzymują: strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA oraz zainteresowane społeczeństwo,  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP
plik (5757kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 czerwca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (21 czerwca 2022, 11:21:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83