Zawiadomienie o wydanej decyzji - przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin

Szubin, 2022-05-17
OŚiR.6220.28.2021
 
OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

 
      Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam, że w efekcie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pani Anny Mojzesowicz „EkoPolska Mojzesowicz”, pełnomocnika Pana Zbigniewa Andrzejewskiego, 10 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”.
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy tut. Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Inowrocławiu.
      Jednocześnie informuję, iż: zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.    
      
Otrzymują: strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA oraz zainteresowane społeczeństwo  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP.

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (9974kB) pdf
     
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (17 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (17 maja 2022, 10:19:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105