Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin na lata 2013-2028


Szubin, dnia 21.01.2022 r.                                                                       PP.6726.1.2020
 
Obwieszczenie Burmistrza Szubina
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin na lata 2013-2028

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szubin na lata 2013-2028 w dniach od 24.01.2022 r. do 14.02.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem: https://szubin.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.szubin.pl/ projektzalozen (1189kB) pdf

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.
 
Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w Urzędzie Miejskim w Szubinie lub w formie elektronicznej na adres: um@szubin.pl do dnia 14.02.2022 r.
 
Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 
  Burmistrz Szubina
Mariusz Piotrkowski
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (21 stycznia 2022)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (21 stycznia 2022, 15:01:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87