Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OŚiR.6220.53.2020
Szubin, 2021-01-13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) , w związku z art. 49, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek Pana Mateusza Głowskiego, zam. w Żędowie, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

„Budowie obory dla bydła mlecznego o obsadzie 135 sztuk (114 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 138 i 140 obręb Żędowo, gm. Szubin”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. Warunki do decyzji uzgodnili: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Nakielskim, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu.

W ramach postępowania został przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 4. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko można składać w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (13 stycznia 2021)
Opublikował: Michał Moniak (18 stycznia 2022, 10:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121