Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego


I. Wymagane dokumenty:
 
Wniosek w sprawie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego;
Pobierz wzór wniosku (35kB) word

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych;
Pobierz wzór klauzuli RODO (14kB) word
 
Oświadczenie Wnioskodawcy;
Pobierz wzór oświadczenia (31kB) word

Dokumenty potwierdzające rozpoczęcie przez Wnioskodawcę osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 
 
Wniosek można złożyć:
  • w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin lub faksem, przesyłając na numer 52-384-80-71;
  • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
  • osobiście, poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 12 w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
 

II. Opłaty:
 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17,00 zł – art. 4, załącznik, część II, kol. III, pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1923), płatne przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie nr rachunku bankowego 73 8164 0001 0000 0505 2000 0024.III. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 


IV. Sposób załatwienia sprawy:
 
Rozpoznanie wniosku poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego lub wydanie postanowienia o odmowie wydania ww. zaświadczenia.
 
 
 
V. Komórka odpowiedzialna:
 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
biuro nr 3, tel. (052) 39-10-783 lub (052) 39-10-700 (centrala)
poniedziałek, środa, czwartek: godz. 7:30 – 15:30,
wtorek: godz. 7:30 – 17:30, piątek: godz. 7:30 – 13:30VI. Tryb odwoławczy:
 
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Szubina w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustanie – od dnia jego ogłoszenia.
 
 
VII. Podstawa prawna:
 
Art. 217  § 1 i  § 2 pkt 2 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735).
 
 
 
VIII. Uwagi:
 
Dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie przez Wnioskodawcę osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego jest, m. in., akt notarialny potwierdzający przejęcie gospodarstwa rolnego lub dokonanie zakupu pierwszej nieruchomości rolnej wchodzącej w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego.
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (11 stycznia 2022, 16:55:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154