Ogłoszenie Burmistrza Szubina z dnia 12.10.2021 r. (znak OŚiR.602.2.2021)

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020, poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z póżn. zm.), Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szubin na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” w dniach od 13.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r.
Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: http://www.bip.szubin.pl/.
Wszyscy mieszkańcy Gminy Szubin mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przygotowanego projektu dokumentu.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie w dniach od 13.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r.:
- w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres um@szubin.pl.
Organem, właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szubina. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Program do pobrania
program (9979kB) word

Ogłoszenie do pobrania
ogłoszenie (34kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Banaszek (12 października 2021)
Opublikował: Katarzyna Banaszek (12 października 2021, 12:39:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81