Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.129.2021
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022". Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały nr LIII/438/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. Nr 186, poz. 2473), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243,1535) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłosić konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022", stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej urzędu www.szubin.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie.
§ 2. 1. Ustala się termin konsultacji w dniach od 8 października 2021 r. do 22 października 2021 r.
2. Konsultacje będą prowadzone w formie:
1) zgłaszania wniosków i wyrażania opinii za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ulicy Kcyńskiej 12, 89 - 200 Szubin, faksem pod numerem telefonu 52 384 80 71 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@szubin.pl.
2) spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji pożytku publicznego, które odbędzie się 19 października 2021 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie. Uwagi do projektu, będące tematem spotkania konsultacyjnego, należy przedstawić za pomocą formularza konsultacyjnego o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1.
3. Wzór formularza konsultacyjnego znajduje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szubin.pl w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Druki do pobrania - Formularz konsultacji;
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szubinie www.szubin.pl w zakładce Mieszkaniec - organizacje pozarządowe, druki do pobrania;
3) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w Biurze Obsługi Klienta biuro nr 12 oraz w biurze nr 57.
§ 3. Sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone do dnia 25 października 2021 r.
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na stronie internetowej urzędu www.szubin.pl,
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie.
§ 4. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Szubin.

 
    Burmistrz Szubina
             /-/
  Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Anna Wiśniewska (8 października 2021)
Opublikował: Anna Wiśniewska (12 października 2021, 12:23:38)

Ostatnia zmiana: Anna Wiśniewska (12 października 2021, 15:09:59)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80