Zawiadomienie o przedłużeniu terminu (2)


OŚiR.6220.13.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o przedłużeniu terminu 
 
Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o przedłużeniu terminu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„Budowie zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach nr ewidencyjny 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie”.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy i analizę całości zgromadzonego materiału, załatwienie jej w terminie ustawowym nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Szubinie (ul. E. Orzeszkowej i Kcyńskiej) oraz na stronie BIP


OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (1 kwietnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (2 kwietnia 2021, 11:03:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79