Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OŚiR.6220.13.2020
                                        Szubin, 2020-11-23

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) , a także art. 49, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 256) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na wniosek  PROJBUD Wytwórnia Mas Bitumicznych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 1, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

„Budowie zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach
nr ewidencyjny 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również rozpatrzenia uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu jest Burmistrz Szubina. W ramach postępowania został przygotowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez firmę EKOTER ochrona środowiska, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Libelta 5/1.

Realizację przedsięwzięcia uzgodnili:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (znak: WOO.4241.117.2020.JM.2 z dnia 18.11.2020r.),
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią (znak: N.NZ-401-49/20 z 13.08.2020r.),
  • Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu (znak: BD.ZZŚ.1.4360.16.2020.JO.DG z 2.11. 2020r.)      
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie, pok. nr 5. Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania w ramach oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (23 listopada 2020)
Opublikował: Michał Moniak (25 listopada 2020, 11:29:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88