Zarządzenie nr 0050.1.18.2012Burmistrza Szubinaz dnia 2 marca 2012zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone lub wykorzystywane na cele inne niż rolnicze.

Zarządzenie nr 0050.1.18.2012
Burmistrza Szubina
z dnia 2 marca 2012


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone lub wykorzystywane na cele inne niż rolnicze.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, i z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0151-180/10 Burmistrza Szubina z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawione nieruchomości z zasobów mienia komunalnego przeznaczone lub wykorzystywane na cele inne niż rolnicze wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się stawkę czynszu gruntów przeznaczonych pod tablice reklamowe i informacyjne za rok dzierżawy w wysokości:
1) o powierzchni do 10 m2 - 500,00 zł;
2) za każdy kolejny m2 - 50,00 zł."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie

Obowiązująca obecnie stawka czynszu gruntów przeznaczonych pod tablice reklamowe i informacyjne jest zbyt wysoka dla dotychczasowych i przyszłych dzierżawców Gminy Szubin, w związku z tym wymagane jest podjęcie działań zmierzających do pozyskania dzierżawców w tym zakresie.
Określenie nowej wysokości stawki czynszu gruntu przeznaczonej pod tablice reklamowe i informacyjne pozwoli na gospodarowanie nieruchomościami oddanymi w dzierżawę w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.
W powyższym stanie rzeczy wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński


pobierz zarządzenie (48kB) pdf
pobierz zarządzenie w postaci pliku .lapx (75kB) zip


Plik .lapx możesz otworzyć za pomocą przeglądarki aktów prawnych LAPX Viewer.


Zarządzenie zmienione:
Zarządzenie nr 0151-180/10

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (5 marca 2012, 07:34:07)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (5 marca 2012, 10:43:19)
Zmieniono: dodano pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 574