Zarządzenie nr 0151-130/10Burmistrza Szubinaz dnia 6 września 2010zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu Gminy Szubin.

Zarządzenie nr 0151-130/10
Burmistrza Szubina
z dnia 6 września 2010


zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu Gminy Szubin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), oraz art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963), zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 0151-182/09 Burmistrza Szubina z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu Gminy Szubin, w programie zagospodarowania nieruchomości zasobu po punkcie 51 dodaje się następujące nieruchomości:
52. Działka nr 133/11, o powierzchni 0,0159 ha, położona w Chobielinie, sprzedaż na poprawę nieruchomości przyległej;
53. Działka nr 292/64, o powierzchni 0,0386 ha, położona w Szubinie, sprzedaż w formie przetargu, przeznaczenie - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie

Sporządzenie planu wykorzystania zasobu nieruchomości pozwala na właściwe zagospodarowanie nieruchomości i kształtowanie poziomu wydatków na przygotowanie do sprawnego gospodarowania. W związku z zainteresowaniem nabyciem przedmiotowych nieruchomości uzasadnione jest ujęcie ich do programu zagospodarowania nieruchomości zasobu.
W powyższym stanie rzeczy wydanie zarządzenia jest uzasadnione.BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński

pobierz zarządzenie (54kB) pdfZarządzenia zmienione:
Zarządzenie Nr 0151-182/09

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (10 września 2010, 11:18:52)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (22 września 2010, 08:40:46)
Zmieniono: dodanie odnośnika do zarządzenia zmienionego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 646