Zarządzenie nr 0050.1.158.2022Burmistrza Szubinaz dnia 9 sierpnia 2022w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 0050.1.158.2022
Burmistrza Szubina
z dnia 9 sierpnia 2022


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) oraz Uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 3433), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe, położone w: Szubinie, Turze, Rynarzewie, Ciężkowie, Godzimierzu, Dąbrówce Słupskiej, Królikowie, Kowalewie, Pińsku, Samoklęskach Małych, Smolnikach, Słonawach, Niedźwiadach, Wąsoszu, Wolwarku, Zamościu,  opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz zamieszcza się je na stronach internetowych urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tych wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej na stronie www.monitorurzedowy.pl                
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowskipobierz zarządzenie (38kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (9 sierpnia 2022, 14:45:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134