Zarządzenie nr 0050.1.155.2022Burmistrza Szubinaz dnia 4 sierpnia 2022w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.1.155.2022
Burmistrza Szubina
z dnia 4 sierpnia 2022


w sprawie ustalenia składu imiennego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1
im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie - Pani Marty Mrówczyńskiej w następującym składzie:
1) Pani Wioletta Borys - Stachowiak - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Zastępca Burmistrza Szubina - przewodniczący komisji,
2) Pani  Grażyna Szymańska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Pani Marleny Posadzy - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie,
4) Pani Dorota Myszka - ekspert,
5) Pan Cezary Balkiewicz - ekspert,
6) Pani Martyna Piechocka  - przedstawiciel Wolnego Związku Zawodowego Forum - Oświata.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza Szubina - Pani Wioletcie Borys - Stachowiak.
§ 3. Upoważnia się członków komisji do przetwarzania danych osobowych nauczycieli w ramach i na czas udziału w pracach komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowskipobierz zarządzenie (12kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (5 sierpnia 2022, 10:21:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142