Zarządzenie nr 0050.1.150.2022Burmistrza Szubinaz dnia 4 sierpnia 2022w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin

Zarządzenie nr 0050.1.150.2022
Burmistrza Szubina
z dnia 4 sierpnia 2022


w sprawie oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Szubin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 3433), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przekazać w użyczenie na czas oznaczony od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Dr E. Warmińskiego 10, 85-054 Bydgoszcz, nieruchomości stanowiące własność Gminy Szubin, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz zamieszczeniu na stronach internetowych urzędu a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie internetowej na stronie www.monitorurzedowy.pl.       
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Szubinie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowski


Pobierz zarządzenie (16kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (4 sierpnia 2022, 15:22:27)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (29 sierpnia 2022, 12:52:48)
Zmieniono: poprawienie pomyłek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 168