Zarządzenie nr 0050.1.149.2022Burmistrza Szubinaz dnia 4 sierpnia 2022w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Rynarzewie

Zarządzenie nr 0050.1.149.2022
Burmistrza Szubina
z dnia 4 sierpnia 2022


w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Rynarzewie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 28, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 815 i 1899) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz uchwały Nr XXV/308/16 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego poz. 3433), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 676 o powierzchni 0,5500 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1U/00026276/8, położonej w Rynarzewie.
§ 2. Ustala się treść ogłoszenia Burmistrza Szubina o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż opisanej w § 1 nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam komisję przetargową w następującym składzie:
1) Ewa Szalińska - przewodniczący
2) Marzena Robaczewska - członek
3) Malwina Leszczyńska - członek
§ 4. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, na stronach internetowych www.szubin.pl i www.bip.szubin.pl, informacja o ogłoszeniu przetargu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa Rynarzewo, a ponadto ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone w prasie internetowej na stronie www.monitorurzedowy.pl.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowskipobierz zarządzenie (19kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (4 sierpnia 2022, 10:01:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239