Zarządzenie nr 0050.1.152.2021Burmistrza Szubinaz dnia 29 listopada 2021w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. Bezgotówkowe tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną PB-95.

Zarządzenie nr 0050.1.152.2021
Burmistrza Szubina
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn. Bezgotówkowe tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną PB-95.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz 1834) w związku z art. 53 ust. 2 oraz art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i udzielenia zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Bezgotówkowe tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego stanowiącego własność Gminy Szubin paliwem płynnym: olejem napędowym, benzyną PB-95 w następującym składzie osobowym:
1) Natalia Konieczna - Walczak - przewodniczący komisji,
2) Renata Grochala - zastępca przewodniczącego komisji,
3) Agata Nisiewicz - członek komisji,
4) Magdalena Zygowska - sekretarz komisji.

§ 2. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ocena ofert w oparciu o ustalone kryteria oceny oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 3. Nadaje się regulamin pracy komisji przetargowej w brzmieniu, jak niżej:
1) Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji,
2) Dokumentację z postępowania prowadzi sekretarz komisji.
3) W zakresie przygotowania postępowania komisja przygotowuje specyfikację warunków zamówienia, wraz z załącznikami,
4) W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania,
5) Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
a w przypadkach spornych głos decydujący ma przewodniczący komisji,
6) Komisja przetargowa kończy pracę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dniem zawarcia umowy albo unieważnieniem postępowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina
       /-/
Mariusz Piotrkowski


pobierz zarządzenie (13kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (30 listopada 2021, 15:42:12)

Ostatnia zmiana: Adam Lewandowski (1 grudnia 2021, 09:55:04)
Zmieniono: poprawa numeracji i treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63