Uchwała nr XXX/220/13Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 7 lutego 2013w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rokNa podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z § 23 ust. 2 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/220/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 lutego 2013


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z § 23 ust. 2 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:


Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z § 23 ust. 2 uchwały Nr XXII/170/12 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 1534 i 3565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć roczny plan pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 rok w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr XXX/220/13
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 lutego 2013 r.


PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE NA 2013 ROK


Lp. Termin
sesji
Tematyka sesji Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Komisja opiniująca przygotowane materiały
1. styczeń
luty
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Burmistrz Szubina stałe komisje Rady Miejskiej
2. Sprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej
3. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie za 2012 r. Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej
4. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2013 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Szubinie stałe komisje Rady Miejskiej
5. Zatwierdzenie rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie. Przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej w Szubiniee stałe komisje Rady Miejskiej
2. marzec 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie za rok 2012 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Kierownik Miejskiego- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
...
cdn.


pobierz uchwałę (269kB) pdf


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Izabela Mężykowska (14 lutego 2013, 10:51:57)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (8 marca 2013, 11:25:14)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 740